lördag 22 juli 2023

Vad är skillnaden mellan adhd och autism?


Jag inser att man ofta likställer diagnoserna ADHD och Autism när man träffar på gemene man i  samhället idag. För mig med lite större kunskaper om Autism så blir det till slut lite provocerande även om jag inser att det beror på okunskap. 
ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) och autism (Autism Spectrum Disorder) är två olika neurodevelopmentaliska störningar som kan påverka en persons beteende, kognition och sociala interaktioner. Även om de delar vissa liknande drag, är det viktigt att förstå att de är två separata tillstånd med olika kriterier för diagnos och unika egenskaper. Här är tio konkreta exempel på skillnader mellan ADHD och autism:
 • Kärnsymptom: För ADHD är de främsta symtomen bristande uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet. För autism är de främsta symtomen problem med social interaktion, begränsade intressen och repetitiva beteenden.
 • Socialt samspel: Personer med ADHD kan ha svårigheter med att behålla fokus i sociala situationer och kan vara impulsiva eller oförsiktiga i sitt beteende. Personer med autism kan ha svårigheter med att förstå icke-verbal kommunikation, ha begränsade sociala färdigheter och kan visa motstånd mot ögonkontakt eller fysisk beröring.
 • Kommunikation: Personer med ADHD kan ha svårigheter med att lyssna eller upprätthålla samtal, och de kan ibland avbryta eller tala för mycket. Personer med autism kan ha svårigheter med att förstå och använda språk, de kan ha svårt att tolka nyanser i kommunikation och kan ibland använda bokstavlig tal.
 • Begränsade intressen och repetitiva beteenden: Medan personer med ADHD kan ha kortvariga intressen och snabbt byta fokus, tenderar personer med autism att utveckla intensiva och begränsade intressen för specifika ämnen eller objekt. De kan också engagera sig i repetitiva beteenden, till exempel handrörelser eller fixering vid specifika föremål.
 • Sensoriska överkänslighet: Personer med autism kan vara överkänsliga för sensoriska intryck, som ljud, ljus eller beröring, och kan reagera negativt på vissa stimuli. Detta är mindre vanligt hos personer med ADHD.
 • Hyperaktivitet: Hyperaktivitet är vanligt förekommande hos personer med ADHD, medan personer med autism kan ha en mer varierad energinivå, från överaktivitet till hypoaktivitet.
 • Problemlösning: Personer med ADHD kan ha svårigheter med att organisera och planera sina aktiviteter samt kan ha impulsiva beteenden vid beslutsfattande. Personer med autism kan ha svårigheter med flexibilitet och att tänka abstrakt, vilket kan påverka deras förmåga att lösa problem.
 • Ömsesidiga relationer: Personer med ADHD kan ibland ha svårigheter med att bygga och underhålla ömsesidiga relationer på grund av sina impulsiva och distraherade beteenden. Personer med autism kan också ha svårigheter med sociala relationer, men detta kan bero på svårigheter med socialt samspel och empati.
 • Utvecklingsförlopp: ADHD diagnostiseras oftast under barndomen och symtomen kan fortsätta in i vuxen ålder. Autism kan diagnostiseras tidigt i barndomen eller först upptäckas senare i livet, och dess uttryck varierar över tid.
 • Behandling: Behandling för ADHD inkluderar oftast läkemedel för att hantera symtomen och beteendeterapi för att förbättra fokus och impulskontroll. För autism kan behandling inkludera beteendeterapi, specialundervisning och stöd för att utveckla sociala färdigheter och minska begränsade beteenden.
Det är viktigt att notera att det kan finnas överlappningar och att vissa personer kan ha både ADHD och autism samtidigt. En professionell utvärdering av en erfaren läkare eller psykolog är avgörande för att fastställa en korrekt diagnos och utforma en individuell behandlingsplan.

Medicinering används vanligtvis som en behandlingsmetod för ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) för att hjälpa till att hantera symtomen och förbättra funktionen. Å andra sidan finns det ingen specifik medicinering som kan bota autism (Autism Spectrum Disorder), och medicin används vanligtvis inte som primär behandling för autism. Det finns flera skäl till varför medicinering kan användas för ADHD men inte för autism:
 • Forskningsgrund: Det finns en omfattande forskningsgrund som stöder användningen av läkemedel för att behandla ADHD. Medicinering, som centralstimulerande medel (till exempel metylfenidat eller amfetaminbaserade läkemedel), kan bidra till att förbättra uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet hos personer med ADHD. Å andra sidan är forskningen om effektiviteten av läkemedel för autism mer begränsad, och det finns ingen specifik medicin som har visat sig vara effektiv för att behandla de kärnsymtomen vid autism.
 • ADHD och autism har olika kärnsymtom och utmaningar. ADHD innefattar svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, och dessa symtom kan förbättras med läkemedel som kan öka koncentration och minska hyperaktivitet. Autism innefattar svårigheter med social interaktion, kommunikation och repetitiva beteenden, vilket är mer komplexa och inte direkt påverkas av läkemedel.
 • Symtomen och behoven varierar mellan individer med autism. Vad som kan vara utmanande för en person med autism kan vara olika för en annan person. Därför är det svårt att hitta en universell medicinering som kan adressera de specifika och varierande svårigheterna hos personer med autism.
 • Behandlingsstrategin för autism fokuserar vanligtvis på beteendeterapi och interventioner som syftar till att förbättra kommunikation, sociala färdigheter, självständighet och hantering av begränsade beteenden. Dessa behandlingsmetoder är mer inriktade på att lära ut färdigheter och anpassa miljön för att stödja personer med autism, snarare än att förlita sig på medicinering för att hantera symtom.
Det är viktigt att notera att även om det inte finns någon specifik medicinering för autism, kan vissa läkemedel ibland användas för att behandla specifika symptom eller komorbiditeter som kan förekomma hos personer med autism, till exempel ångest, sömnsvårigheter eller aggression. Det är dock viktigt att medicinering endast används efter noggrann utvärdering och råd från en läkare eller specialist inom området.
Blir du också provocerad när någon likställer ADHD och Autism? skillnaden är stor även om det kan vara hårfint vid ett första möte. Många har ju båda diagnoserna och kanske är det därför som man blandar ihop begreppen? Lämna gärna en kommentar om hur du upplever skillnaderna och om du stöter på okunskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...