onsdag 2 augusti 2023

Hur yttrar sig autism hos tjejer?

Jag är ju egentligen helt fel person för att svara på detta men jag har en del erfarenhet inom området som ändå kan vara dig behjälplig. När det gäller könsskillnader i autism är forskningen pågående och det finns fortfarande mycket att förstå. Historiskt sett har autism betraktats som en störning som i större utsträckning drabbar män än kvinnor. Detta kan delvis bero på att vissa flickor och kvinnor med autism kan ha olika presentationer eller mer dolda symtom jämfört med män, vilket kan leda till underdiagnostisering. Här är några sätt på vilka autism kan yttra sig hos kvinnor och några potentiella skillnader mellan kvinnor och mäns autism:

  • Social interaktion och kommunikation: Kvinnor med autism kan ha lärt sig att maskera sina sociala svårigheter bättre än män. De kan vara skickliga på att imitera socialt beteende för att passa in, vilket gör att deras autistiska drag kan vara mindre uppenbara.
  • Specialintressen och begränsade intressen: Liksom män kan kvinnor med autism ha intensiva specialintressen, men dessa intressen kan ibland vara mer typiskt "feminint" i naturen, vilket kan göra det mindre märkbart.
  • Sensoriska svårigheter: Både kvinnor och män med autism kan ha svårigheter med sensorisk bearbetning, men deras specifika känsligheter kan variera. Till exempel kan vissa kvinnor vara mer känsliga för ljus, ljud eller beröring än vad som är vanligt för män med autism.
  • Språkutveckling: Kvinnor med autism kan ibland utveckla språkligt uttryck tidigare än män med autism. Detta kan bidra till att dölja symtomen i tidiga stadier.
  • Diagnos: Forskning visar att kvinnor ofta får sin autismdiagnos senare i livet än män. Detta beror delvis på att deras symtom kan vara mer subtila eller annorlunda än de mer tydliga stereotypa drag som ofta associeras med autism.
Det är viktigt att notera att inte alla kvinnor med autism har dessa specifika egenskaper, och många kvinnor och män med autism delar liknande svårigheter. Att förstå könsspecifika skillnader är ett viktigt steg för att förbättra tidig upptäckt och rätt stöd för personer med autism oavsett kön. Jag tror det vanligaste skillnaden som man ser är den att kvinnor är bättre på att kamouflera sina symptom och det är antagligen därför som det är vanligt att kvinnor diagnostiseras senare än män om dom över huvud taget blir diagnosticerade.  Forskning har visat att kamouflering av autism, även kallat "maskering" eller "social kamouflage," är vanligare bland kvinnor än män. Kamouflering innebär att en person med autism medvetet eller omedvetet anpassar sitt beteende och sociala interaktioner för att passa in bättre i sociala situationer. Det kan vara ett sätt att försöka kompensera för eller dölja autistiska egenskaper och svårigheter, vilket gör det svårare för andra att identifiera att personen har autism. Här är några av de skillnader som har observerats mellan män och kvinnor avseende kamouflering av autism:

  • Yttre presentation: Kvinnor tenderar ibland att vara bättre på att imitera sociala beteenden, ansiktsuttryck och kroppsspråk för att passa in i sociala sammanhang. Detta kan göra att deras autistiska svårigheter är mindre uppenbara för andra.
  • Specialintressen och intressen: Kvinnor kan ha specialintressen som är mer socialt accepterade och normativa än vad som är typiskt för män med autism. Dessa intressen kan ge dem möjlighet att anpassa sig bättre i sociala situationer.
  • Språkfärdigheter: Vissa kvinnor med autism kan ha tidigare utvecklade språkfärdigheter jämfört med män med autism, vilket kan underlätta kamouflering genom verbal kommunikation.
  • Social imitering: Kvinnor med autism kan vara skickliga på att imitera beteenden och sociala normer, vilket kan hjälpa dem att maskera sina egna svårigheter och undvika att sticka ut.
Kom ihåg att kamouflering av autism kan vara utmanande och ansträngande för den enskilda personen. Att ständigt anpassa sitt beteende för att passa in kan leda till ökad stress och mental ansträngning, vilket i sin tur kan leda till överbelastning och psykisk ohälsa. Notera att inte alla personer med autism kamouflerar sina svårigheter, och att kamouflering kan variera avsevärt mellan individer oavsett kön. Varje person med autism är unik och kan ha olika strategier för att navigera i sociala situationer. Det är nödvändigt att öka medvetenheten om kamouflering av autism för att förbättra förståelsen och stödet för personer med autism oavsett hur de väljer att hantera sina utmaningar. Vill du veta mer om kamouflage så har jag skrivit en artikel om det tidigare: kamouflering av autism vanligare än man tror

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...